“Soloon Controls” (Pekin) Co., Ltd. + 86-10-67886688
solo-logo
solo-logo
Biz bilen habarlaşyň
Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň partlama garşy önümleri EUB-iň ATEX şahadatnamasyndan geçdi

ATEX kepilnamasy, 1994-nji ýylyň 23-nji martynda Europeanewropa Komissiýasy tarapyndan kabul edilen "Potensial partlaýjy atmosferalar üçin enjamlar we gorag ulgamlary" (94/9 / EC) görkezmesine degişlidir.

Bu görkezme magdan we magdan däl enjamlary öz içine alýar.Öňki görkezmeden tapawutlylykda, mehaniki enjamlary we elektrik enjamlaryny öz içine alýar we partlap biljek atmosferany tozan we ýangyjy gazlara, ýanýan buglara we howadaky dumanlara giňeldýär.Bu görkezme, häzirki ATEX partlamany goramak boýunça görkezme, adatça ATEX 100A diýlip atlandyrylýan "täze çemeleşme" direktiwasydyr.Partlama bolup biljek atmosferalarda ulanmak üçin niýetlenen enjamlary ulanmak üçin tehniki talaplary - esasy saglyk we howpsuzlyk talaplaryny we enjamlaryň ulanylyşynyň çäginde Europeanewropa bazaryna goýulmazdan ozal berjaý edilmeli laýyklygy bahalandyrmak proseduralaryny kesgitleýär.

ATEX 'ATmosfera partlaýjylary' adalgasyndan gelip çykýar we ähli önümleriň Europeewropada satylmagy hökmany şahadatnama.ATEX howply gurşawda rugsat edilýän enjamlaryň görnüşini we iş şertlerini kesgitleýän iki Europeanewropa Direktiwasyndan ybarat.

ATEX 95 Direktiwasy

 

ATEX 95/34 / EC Direktiwasy, şeýle hem ATEX 95 diýlip hem bilinýän, partlaýjy şertlerde ulanylýan ähli enjamlary we önümleri öndürmäge degişlidir.ATEX 95 Direktiwasynda partlama garşy enjamlaryň (bizde bar) esasy saglyk we howpsuzlyk talaplary görkezilýärPartlama subut ediji damper aktuatory) we Europeewropada söwda etmek üçin howpsuzlyk önümleri duşuşmaly.

 

ATEX 137 Direktiwasy

 

ATEX 99/92 / EC Direktiwasy, ATEX 137 diýlip hem atlandyrylýar, partlama bolup biljek iş şertlerine hemişe sezewar bolýan işgärleriň saglygyny we howpsuzlygyny goramaga gönükdirilendir.Direktiwada şeýle diýilýär:

1. Işçileriň howpsuzlygyny we saglygyny goramak üçin esasy talaplar

2. Partlaýjy atmosferany öz içine alyp biljek ýerleriň klassifikasiýasy

3. Partlaýjy bolup biljek atmosferany öz içine alýan ýerler duýduryş nyşany bilen bilelikde bolmaly